Lovišče

Lovska družina Laze spada pod Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Lovišče meji na sedem sosednjih lovišč (Pugled, Višnja gora, Šmartno pri Litiji, Kresnice, Moravče, Domžale in Pšata). Skupna površina lovišča obsega 5406 ha, od tega je 5151 ha lovne površine. Lovišče je razdeljeno na 9 revirjev.

Karta lovišča LD Laze

Najvišja točka v lovišču so Janče z nadmorsko višino 792 m. V lovišču ne primanjkuje vodnih virov. Največja reka, ki teče čez lovišče in ga razpolavlja je Sava, njej vzporeden pa je manjši potok Mlinščica. Iz stranskih jarkov in dolin se v Savo tako iz južne kot iz severne strani stekajo številni manjši potoki. Večji potoki na južni strani so Gradolski potok, Gostinca in Slapnica.

V lovišču prevladuje gozdnata krajina, ki se v določenih delih bolj, v drugih pa manj prepleta z drugimi, pretežno kmetijskimi rabami tal. Izjema je le manjše območje ob reki Savi, kjer prevladujejo kmetijska polja ter večja in manjša naselja. Poleg tega v tistem območju potekata tudi glavna cesta G2-108 Ljubljana- Litija in železnica.

Skoraj večino gozdnih površin zavzemajo bukovi gozdovi, poleg teh pa je veliko tudi hrastovih gozdov (hrast graden) in gozdov rdečega bora. Med drevesnimi vrstami poleg bukve, hrasta in rdečega bora najdemo tudi smreko in jelko, ter več vrst mehkih in trdih listavcev.